Publications & Posters

Publications & Posters

Proteomes | August 31, 2018
Becky C. Carlyle, Bianca A. Trombetta and Steven E. Arnold DOI:  https://doi.org/10.3390/proteomes6030032 Proteomes 2018, 6(3), 32
Sleep Medicine | August 29, 2018
Motamedi V, Kanefsky R, Matsangas P, Mithani S, Jeromin A, Brock MS, Mysliwiec V and Gill J   DOI: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2017.11.1121 Sleep Medicine .2018;43:71-76
Acta Neuropathologica | August 29, 2018
Jun Wang, Wang-Sheng Jin, Xian-Le Bu, Fan Zeng, Zhi-Lin Huang, Wei-Wei Li, Lin-Lin Shen, Zhen-Qian Zhuang, Yuqiang Fang, Bin-Lu Sun, Jie Zhu, Xiu-Qing Yao, Gui-Hua Zeng, Zhi-Fang Dong, Jin-Tai Yu, Zhian Hu, Weihong Song, Hua-Dong Zhou, Jian-Xin Jiang, Yu-Hui Liu, Yan-Jiang Wang
Journal of Immunological Methods | August 28, 2018
Krishnan VV, Selvan SR, Parameswaran N, Venkateswaran N, Luciw PA and Venkateswaran KS DOI: doi.org/10.1016/j.jim.2018.07.002
Journal of NeuroVirology | August 13, 2018
Albert M. Anderson, Kirk A. Easley, Nicole Kasher, Donald Franklin, Robert K. Heaton, Henrik Zetterberg, Kaj Blennow, Magnus Gisslen, Scott L. Letendre Journal of NeuroVirology
2018 AAIC, CHICAGO, IL    Mary Brock(1), B.S., Linan Song(1), Ph.D, Mingwei Zhao, Ph.D(1), David Hanlon(1), Ph.D, Julie Czerkowicz(2), M.A., Danielle Graham(2), Ph.D. (1) Quanterix Corporation, Lexington, MA, USA (2) Biogen, Cambridge, MA, USA
Alzheimer's & Dementia Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring | July 03, 2018
Keshavan A, Helsegrave A, Zetterberg H and Schott JM. Alzheimer's & Dementia Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring DOI: doi.org/10.1016/j.dadm.2018.06.001
Journal of Neurosurgery | July 03, 2018
Joseph JR, Swallow JS, Willsey K, Lapointe AP, Khalatbari S, Korley FK, Oppenlander ME, Park P, Szerlip NJ and Broglio SP. Journal of Neurosurgery DOI: 10.3171/2017.12.JNS172386
Neurobiology of Aging | June 20, 2018
Nicholas J. Ashton, Mark Ide, Michael Schöll, Kaj Blennow, Simon Lovestone, Abdul Hye, Henrik Zetterberg Neurobiology of Aging DOI: doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2018.06.014